BETINGELSER - My Business TV

Gå til indhold
STUDIE VÆRTER

KONTAKT OS
Tag kontakt med os allerede i dag, og få et uforpligtende tilbud på videoproduktion til netop dit formål.

    » Kontakt os
BETINGELSER

BETINGELSER
Alle handler og aftaler mellem MyBusinessTV - herefter kaldet MBTV - og kunden, foregår efter gensidig accept af følgende forretningsbetingelser med mindre andet skriftligt er aftalt med kunden.

FORPLIGTELSER
MBTV forpligter sig til at levere en professionel ydelse til indfrielse af aftalen. MBTV leverer personale samt det til opgaven nødvendige udstyr og teknologi.

KUNDEN
forpligter sig til at stå til rådighed for opgaven samt at kunne deltage i møder, optagelser, redigering etc. inden for 8 dage efter anmodning fra MBTV, herunder levering af ideoplæg, manuskripter, storyboards og konkrete opgavebeskrivelser

PRISER
Hos os betaler du kun for det, som er aftalt. læs mere->

FAKTURERING
Ved aftalte produktioner over 10.000 kr. faktureres på følgende måde.
  • Fakturering opdeles i 3 rater.  
  • Første 1/3 faktureres ved projektopstrart.
  • Anden 1/3 fakturerers ved første arbejdsredigerings aflevering,
  • Sidste 1/3 fakturerres ved projetafslutning.
  • Eventuelle, af kunden godkendte, merudsgifter (udgifter uden for tilbud) faktureres ved projektafslutning.

Der er normalt 14 dages betalingsfrist.

Eventuel kontantrabat og gratis/medfølgende ydelser/rettigheder er betinget af rettidig og fyldestgørende betaling.

I tilfælde af at kunden ikke overholder betalingsforpligtelsen, bortfalder rabatten samt medfølgende ydelser og rettigheder således at det fulde beløb for opgaven debiteres med omgående forfaldsdato.

Eventuel kontantrabat og gratis/medfølgende ydelser/rettigheder er betinget af rettidig og fyldestgørende betaling.

I tilfælde af at kunden ikke overholder betalingsforpligtelsen, bortfalder rabatten samt medfølgende ydelser og rettigheder således at det fulde beløb for opgaven debiteres med omgående forfaldsdato.

UDLEVERING AF MATERIALE
Efter endte optagelser og første arbejdsredigering leverer MBTV en video med eneste formål at virke som materiale gennemsyn af kunden. Videoen til gennemsyn indeholder en tidskode i billedet.
Videoen er KUN til gennemsyn og kunden har ikke brugsrettigheder.

Fra tidspunktet, hvor videoen er til rådighed, har kunden 48 timer til at gennemse denne og pr. email gøre opmærksom på eventuelle rettelser.  Anden tidsfrist kan aftales.

Er forslag til rettelser ikke modtaget hos MBTV inden for aftalt frist, er det at anse som accept af opgaven fra kundens side og opgaven afleveres i sin endelige form.
Eventuelle rettelser foretages hurtigst muligt af MBTV under hensyntagen til MBTVs andre opgaver.

Kunden har krav på 1 gennemsyn og eventuelle rettelser til opgaven, så længe MBTV ikke vurderer, at disse rettelser vil medføre et tidsforbrug på mere end 10% af den medgåede tid til redigering inden aflevering af første arbejdsredigering.

Når opgaven er godkendt og alle gensidige forpligtelser (herunder betaling) er indfriet af kunden, udleveres den endelige video uden tidskode i billedet, og til brug jævnfør det med kunden aftale omkring brugs- og visningsret.

Levering anses for sket, når MBTV fremsender færdig videomaster.

FORSINKELSE OG AFLYSNING
En ændring af en aftale om møde, optagelse, redigering etc. er at sidestille med en aflysning. Kundens aflysning eller ændring af aftaler, optagelser, redigeringssessions mv. inden 5 arbejdsdage før opstart,
krediteres ikke.
Kunden har krav på ny dato for den aflyste opgave efter aftale med MBTV under hensyntagen til MBTVs andre bookninger og forpligtelser.

En eventuel betalingsfrist for opgaven udskydes ikke pga. aflysninger og ændringer af opgavens forløb.

Eventuelle ændringer efter aflevering af videomaster så som, omredigering, sprogversionering, m.m.
betragtes som en ny opgave som aftales, tilbudgives og afregnes som en sådan.

REFERENCE OG KILDE
Ved brug af videoen efterfølgende, skal det fremgå af videoen er fremstillet af MyBusinessTV.

BACKUP
MBTV er forpligtet til at opbevare en backup af materialet i sin redigerede form i 30 dage efter aflevering i tilfælde af behov for redigering.

RETTIGHEDER
Kunden har visningsret, men ikke redigeringsret til materialet med mindre dette er aftalt skriftligt.

Råmateriale/optagelser udleveres ved aftale om frikøb for et beløb svarende til 50% af opgavens samlede beløb ex. moms.

Kunden er forpligtet til at acceptere MBTVs branding som afslutning på alle videoklip.

Ved forsinket eller ikke-fyldestgørende betaling bortfalder enhver visnings- og/eller brugsret, således at kunden ikke kan eller må benytte det udarbejdede materiale.

Værneting
Alle tvister, som udspringer af eller med tilknytning til denne aftale skal afgøres efter dansk ret og ved de almindelige domstole i MBTVs hjemting.

DET MED SMÅT: KUNSTNERRISK FRIHED
Undervejs i en produktion tager vi en mængde kunstneriske valg: Omkring påklædning, valg af skrifttyper, stemmeføring, tempo og lign. og med mindre der skriftligt er aftalt ønsker om dette fra kundens side inden optagelserne, er det ikke noget vi efterfølgende ændrer uden at fakturere for tidsforbruget.

Mere ...
Kampagne video for støt brysterne.
Har du og din virksomhed et ønske om at forbedre den interne kommunikation?
Copyright
2020
Tilbage til indhold